logo links

ARTIKEL 4.
Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling te annuleren of de leveringsdatum te verschuiven, o.m. brandramp, overstroming, ziekte, (niet limitatief) in het bedrijf zelf of in deze waar de werking van ons bedrijf afhangt. Eventueel afgesproken levertermijnen kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding aan koper.

ARTIKEL 5.
Onze facturen (contant betaalbaar) dienen bijgeschreven te zijn, zonder vermindering of korting, aan het adres van de verkoper op vermelde uiterste betalingsdatum tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Op iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal onmiddelijk een interest van 12% verschuldigt zijn zonder aanmaning of voorafgaande ingebrekestelling; inclusief een aanrekening van 40,00 euro administratieve kosten ten laste van de koper. In dit geval ook behoudt de verkoper zich het recht voor alle verdere leveringen te schorsen of eventueel betaling bij de aflevering te vorderen.

ARTIKEL 6.
Alle innings- en protestkosten, hetzij aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, postontvangkaarten, bank- en discontokosten, zijn ten laste van de koper.

ARTIKEL 7.
Gerechtelijke inning of betwisting zullen enkel tot de bevoegdheid van het vredegerecht te Gent behoren. Alleen de Belgische wetten zijn toepasselijk. Het aanbieden van wissels vernietigt noch verandert deze bepaling.

ARTIKEL 8.
Geleverde goederen blijven eigendom van verkoper tot aan de volledige betaling van de koopprijs (uitz. op Art.1583 B.W.) en kunnen bij wanbetaling worden teruggevorderd.

ARTIKEL 9.
Verkoper heeft het recht de voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Deze wijzigingen treden dertig dagen na bekendmaking in werking.

ARTIKEL 10.
Andersluidende verkoopsvoorwaarden worden niet aanvaard.